U bent hier: Toepassingen » The Missing Link

Klik op een kopje om het onderwerp uit te klappen

The Missing Link, Het verhogen van de sociale inclusie door de inschakeling van ervaringsdeskundigen

Looptijd: Oktober 2009 - September 2011
Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie onder het programma 'Een leven lang leren'

Vier Europese partners binnen psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg:
FOKUS, Bremen - Duitsland
IGPB, Amsterdam - Nederland
Fontys Hogeschool, Eindhoven - Nederland
GIP, Sofia - Bulgarije

Drie partners binnen armoede en/of migranten:
De Link, Vlaanderen - Belgie
Moinho, Lissabon - Portugal
BSZF, Budapest - Hongarije

Algemene coordinatie:
De Link: Lutgarde Goossens
Europees Charter 2009 - 2011 | The Missing Link Europe
http://www.themissinglinkeurope.eu| info@themissinglinkeurope.eu
this project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme

General Idea of the program

The idea of an expert by experience in social exclusion is a response to the missing link. A missing link between on the one hand the policy makers or the aid providers of all services with which the excluded persons are confronted, and the excluded persons themselves on the other hand. This missing link is partly responsible for the fact that exclusion persists. Our point of view is that the function of experts by training is complementary to that of experts by experience, who they co-operate with.
People who are socially excluded have experience in exclusion. But to have the capacity to apply their experiences they need training.
Trained experts by experience in social exclusion are people who have personally experienced exclusion, who have coped with this experience and extended it to a broader experience in exclusion and who have acquired attitudes, skills and knowledge through training. This in order to apply the extended exclusion experience professionally in all areas of the fight against social exclusion.
Experts by experience play nowadays an important role in facilitating participation in society for all kind of groups who are excluded. Social exclusion is a problem for people living in poverty, for people with psychiatric backgrounds or addiction problems, and also for groups of immigrants. It is also a problem for society who declares to want a society with general well being for everyone.

Program The Missing Link

The project contains four parts: preparation, training, employment and evaluation and effects of the program.

Preparation part: 
A description of the highest common factor of all the partners of the definition of the Experts by Experience and social inclusion, the training programs, the job profile, and the places where they are employed, level and their position in the workplaces.

The training:
In this part we'll realize 4 objectives and we'll develop 4 products.
We'll develop train the trainer programs for the experts by experience (EE), the experts by training and for the tandems.
We'll develop a tool with 'examples of tandem working' in real work situations. This tool has two aims. On the one side this tool will develop an instrument to stimulate the reflection of the tandem of the effects of their interventions, on the growth of the excluded persons. On the other side this tool will develop an instrument to stimulate the reflection about the completion of the functions between the experts by experience and the experts by training in the tandem .It gives us more knowledge about the completion of both functions also.
Working on the 'life stories' of the EE's is a crucial element in their learning process. We'll develop a tool for improving their learning process on the field (area) of the 'life stories'. This tool will create a personal evaluation instrument for the students, so that they have the possibility to follow their own growth and empowerment.
We'll share experiences between trainees and tandems. Therefore we'll develop exchange programs between some partners.

The employment:
In this part we'll realize 3 objectives and 3 products.
Create a methodology to address employers. Such a methodology consist of different steps and activities: describe the method, formulate guidelines, try out with one new employer and evaluate.
Discover the organizational preconditions and the necessary organizational changes for the employment of the EE's.
Create coaching programs off the EE's on the job in the scope of HRM.

Evaluation:
Develop special research instruments for describing results for the evaluation of the training program and coaching and effects on social inclusion. Describe the foundation of this approach and the underlying knowledge.

Further perspectives in Europe.
This Pilot project could flow into a new co-operation between a wider partnership on the level of the European institutes, in relationship to the approach of the experts by experience and the experts by training as social inclusion workers.


Europees Charter

Europees Charter 2009 - 2011 | The Missing Link Europe INCREASING SOCIAL INCLUSION BY ENGAGING EXPERTS BY EXPERIENCE

NOOD AAN ERVARINGSDESKUNDIGEN

Sociale uitsluiting dient zich in de praktijk aan als een hardnekkig probleem. Maar het is de samenleving die sociale uitsluiting veroorzaakt. Deze structurele uitsluitingsmechanismen zijn verantwoordelijk voor het feit dat mensen die sociaal uitgesloten zijn verstoken blijven van basisrechten en dat zij greep verliezen over hun eigen leven en over de maatschappelijke besluitvorming. De idee van ervaringsdeskundige in sociale uitsluiting is ontstaan als een antwoord op de missing link (een ontbrekende schakel) tussen enerzijds de beleidsmakers en de werkers uit alle voorzieningen waar uitgeslotenen mee geconfronteerd worden aan de ene kant en aan de andere kant de uitgesloten personen zelf. Deze missing link is mee verantwoordelijk voor het feit dat uitsluiting blijft bestaan. Ons standpunt is dat de functie van de opgeleide deskundigen complementair is aan die van de ervaringsdeskundigen, met wie zij samenwerken. Het belangrijkste element hierin is het fundamentele verschil in positie tussen de uitgeslotenen die verplicht wordt voortdurend in uitsluiting te leven en de organisaties en beleidsactoren deze realiteit niet kennen. Deze laatste zijn niet vertrouwd met de harde realiteit van het leven in de uitsluiting in al zijn aspecten, en vooral niet met het gevoel van schaamte en vernedering dat gepaard gaat met het feit dat de uitgeslotenen geen grip hebben op hun eigen leven. Een ander element is dat het noodzakelijk is onze kijk te veranderen op de manier van leven of het afwijkend gedrag die de uitgeslotenen stellen, dat soms voor hen het juiste antwoord op de verkeerde vraag die wij stellen. Het derde element is de kennis die ervaringsdeskundigen door hun ervaring verworven hebben. Dit zowel door de ervaring met sociale en gezondheidsvoorzieningen als de voortdurende confrontatie met uitsluiting, mentale tegenspoed, armoede... Deze kennis dient te worden beschouwd als een alternatieve en evenwaardige kennis naast de academische kennis. Deze soort kennis wijst op de noodzaak om in alle sectoren van het maatschappelijk gebeuren mensen in te schakelen, die vertrekken vanuit een eigen beleving van armoede, die de logica begrijpen die achter de overlevingsstrategieen zit die ze hebben ontwikkeld, en die deze logica ook kunnen overbrengen naar anderen.

Ervaringsdeskundigen blijken een onmisbare schakel te zijn in alle sectoren waar de uitgeslotenen mee geconfronteerd worden en die in feite betrekking hebben op alle gebieden van het leven: onderwijs, rechtssysteem, gezondheidszorg, werkgelegenheid, welzijn, kinderopvang, cultuur, huisvesting en sociale diensten. De bijdrage van de ervaringsdeskundigen ten aanzien van de beleidsmakers is ook onmisbaar op al deze levensterreinen en alle mogelijke bestuursniveaus. De bijdrage van de ervaringsdeskundige moet op hetzelfde niveau worden beschouwd als de bijdrage van de opgeleide deskundigen waarmee ze samenwerking op een gelijkwaardig niveau.

BEHOEFTE AAN OPLEIDING

Mensen die sociaal uitgesloten zijn hebben uiteraard ervaring met uitsluiting. Maar om de capaciteit te hebben om deze ervaringen te kunnen toepassen hebben ze nood aan een opleiding. Opgeleide ervaringsdeskundigen in sociale uitsluiting, zijn mensen die uitsluiting aan den lijve ondervonden hebben. Ze hebben deze ervaring verwerkt en verruimd naar een bredere uitsluitingervaring. Via de opleiding hebben zij houdingen, vaardigheden en kennis aangereikt gekregen om de verruimde ervaring deskundig aan te wenden in alle sectoren van de bestrijding van sociale uitsluiting. Hun eigen taken en functies moeten worden ondersteund door middel van opleiding: mensen met uitsluiting moeten de nodige inzichten, houdingen en vaardigheden verwerven om als ervaringsdeskundige te kunnen werken in de functies waarin ze nodig zijn. De opleiding moet ook voldoende tijd besteden aan het noodzakelijke verwerkingsproces van de eigen uitsluitingervaringen via de analyse van hun eigen levensgeschiedenis. Zo krijgen de cursisten de mogelijkheid om over hun individuele geschiedenis te reflecteren en hun oplossingen te toetsen aan andere uitsluitingervaring en aan een breder maatschappelijk kader. Bovendien krijgen ze de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met anderen, om te leren van anderen en zo te komen tot een ruimere kennis. Dit stelt hen in staat om individuele ervaringen om te zetten in algemene analyses zodat ze anderen kunnen ondersteunen in het vinden hun eigen oplossingen.

ONDERLIGGENDE WAARDEN

De onderliggende waarden die deze methodiek zijn ook de meest essentiele waarden voor een fundamentele strijd tegen uitsluiting:
„Het postulaat van de sterkte van de betrokkenen.
„De erkenning van de noodzaak van een vraaggestuurde, naar de binnenkant gerichte en integrale benadering van de situatie.
„Het postulaat dat iedereen kan leren en groeien. Bovendien wordt deze aanpak ondersteund door een aantal die ook erg betekenisvol zijn voor een maatschappij die gericht is op het werkelijk samenleven zonder uitsluiting, zoals:
„De erkenning van de fundamentele noodzaak van respectvolle en evenwaardige intermenselijke relaties waardoor iedereen als vol kan worden aanzien en erkend kan worden in zijn verantwoordelijkheid.
„Het belang van een directe en niet verdoezelende communicatiestijl en, indien nodig, van een confronterende aanpak, die de gelijkwaardigheid van alle partners respecteert.
„Respect voor de autonomie van alle betrokken en hun gedeelde verantwoordelijkheden zelfs in problematische situaties.
„De sterkte van de solidariteit
„Het belang van ervaring als bron van kennis en leren.
„De waarde van een betrokken, intuitieve en reflecterende aanpak.
„Respect voor diversiteit.

ERVARINGSDESKUNDIGEN: VANDAAG

Ervaringsdeskundigen spelen tegenwoordig een belangrijke rol bij het bevorderen van participatie in de samenleving voor alle soorten groepen die zijn uitgesloten. Sociale uitsluiting is een probleem voor mensen die in armoede leven, voor mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen, alsook voor migranten... Het is tevens een probleem voor de maatschappij die een samenleving, met een algemeen welzijn voor iedereen, wil zijn. In dit project gaan we ervan uit dat leden van deze groepen de inclusie van lotgenoten kunnen ondersteunen, op verschillende manieren en in professionele jobs. Het creeren van jobs voor ervaringsdeskundigen als sociale inclusiewerkers, kan de integratie en participatiekansen van deze groepen aan de maatschappij verhogen. Een ervaringsdeskundige die werkzaam is als een "inclusiewerker" heeft zowel behoefte aan een specifieke opleiding als aan een specifieke functiebeschrijving. De organisaties waar ze tewerkgesteld kunnen worden zullen behoefte hebben aan organisatorische en culturele veranderingen. De tewerkstelling van ervaringsdeskundigen zal tevens de tewerkstellingsgraad, van die groepen die traditioneel veel moeilijkheden hebben om jobs te vinden, verhogen. In diverse landen zijn er al cursussen en opleidingen voor deze deskundigen. Bijvoorbeeld het programma van De Link in Belgie, de TOED in Nederland, het EX-IN programma in Duitsland, de programma's in Portugal, Hongarije en Bulgarije.

In die landen zijn ervaringsdeskundigen al professioneel tewerkgesteld in een gans gamma van betaalde en niet betaalde jobs. Job en functiebeschrijvingen zijn al geformuleerd en ontwikkeld. Sociale diensten, onderwijsinstellingen en centra voor geestelijke gezondheidzorg zijn geinteresseerd om hen tewerk te stellen. De verdere ontwikkeling van deze beroepen is een prioriteit. Het is tevens dringend nodig dat de professionele ervaringsdeskundigen hun opgedane kennis op het werkveld terug kunnen koppelen naar de scholen, om de opleidingsprogramma¡¦s te kunnen bijsturen en verder ontwikkelen. The Missing Link wil deze ontwikkelingen ondersteunen, versterken, verbreden en verbeteren. PROGRAMMA THE MISSING LINK .5 Het project bestaat uit vier delen: voorbereiding, opleiding, werkgelegenheid en evaluatie. De doelen zijn gegroeid vanuit de noden en de kennis van alle partners. Het voorbereidend deel Een beschrijving van de gemeenschappelijke essentie rond: de definitie van de ervaringsdeskundigen en sociale inclusie, de opleidingsprogramma¡¦s, de functieprofielen, de tewerkstellingsplaatsen, hun niveau en hun positie op de werkplekken. De opleiding In dit deel ontwikkelen we 4 producten:
„We ontwikkelen "train the trainer" programma's voor de ervaringsdeskundigen(EE), de opgeleide deskundigen en voor de tandems.
„We ontwikkelen een evaluatie instrument voor de tandemwerking. Dit instrument heeft twee doelstellingen. Enerzijds wil deze handleiding een instrument zijn voor de tandem om hun reflectie te stimuleren ten aanzien van de effecten van hun interventies in kader van de groei van uitgesloten mensen. Daarnaast wil dit instrument een middel zijn om de reflectie ten aanzien van de complementariteit van de functie van een ervaringsdeskundige en een opgeleide deskundige, te stimuleren. Dit zal ons meer kennis geven over de aanvullende rol van beide functies.
„Het werken met levensverhalen en het onderzoek naar eigen uitsluitingervaring is een cruciaal element in het leerproces van de cursisten in hun de opleiding. Hier willen we een persoonlijk evaluatie instrument ontwikkelen zodat ze in de mogelijkheid gesteld worden hun eigen groeiproces en empowerment, zelf beter te kunnen volgen en vasthouden.
„We ontwikkelen een uitwisselingsprogramma tussen cursisten en opleiders om ervaringen uit te wisselen. Werkgelegenheid bevorderen In dit deel ontwikkelen 3 producten:
„We ontwikkelen een methodiek om ervaringsdeskundigen binnen te brengen in organisaties. Een dergelijke methode bestaat uit verschillende stappen en activiteiten: het beschrijving van de methode, het formuleren van richtlijnen, uitproberen bij een nieuwe werkgever en evalueren.
„Het verzamelen en beschrijven van de organisatorische randvoorwaarden en de nodige organisatorische veranderingen voor de tewerkstelling van de EE's.

„Het ontwikkelen van coaching programma¡¦s in het kader van HRM. Evaluatie We ontwikkelen speciale onderzoeksinstrumenten om de resultaten van de evaluatie van de opleiding, de coaching en de effecten op de sociale integratie te beschrijving. We beschrijven de fundering van deze benadering alsook de onderliggende kennis.

VERDERE VOORUITZICHTEN IN EUROPA

Dit pilootproject kan resulteren in een nieuwe samenwerking tussen een ruimer samenwerkingsverband op het niveau van de Europese instellingen, in relatie tot de aanpak van de ervaringsdeskundigen en de opgeleide deskundigen als sociale inclusiewerkers. sluiten