U bent hier: Trainingen » GEO

GGz Ervaringsagoog Opleiding (GEO) 2019

Op X februari 2019 gaat de opleiding voor GGz ervaringsagoog (GEO) van start. De opleiding is bedoeld voor ervaringsdeskundigen in de zorg, psychiatrie, verslavingszorg en dak- en thuislozen zorg.

In de zorg is er steeds meer behoefte aan hulpverleners, mentoren of ondersteuners die werken vanuit hun ervaringsdeskundigheid. Zij worden ook wel ervaringswerkers genoemd. De opleidingen biedt ervaringsdeskundigen de gelegenheid zich verder te kwalificeren voor dit werk.

In een samenwerkingsverband hebben het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB), Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Arkin de Ervaringsagoog opleiding (GEO) ontwikkeld.

De opleiding duurt 5 maanden en is met name gericht op het methodisch handelen vanuit eigen ervaringen. De opleiding leidt op tot ervaringsdeskundig agogisch hulpverlener in de GGz. De lesdagen zijn op woensdagmiddagen van 13.00 uur tot 17.00 uur. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij al werken als ervaringsdeskundige (eventueel als vrijwilliger of stagiaire), dat zij kunen reflecteren op hun eigen functioneren, dat zij ervaringen vanuit de werkplek kunnen inbrengen en dat ze tijd hebben voor huiswerkopdrachten. Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan een portfolio. Gemiddeld vergt de opleiding een tijdsinvestering van een dag per week. Bij de opleiding hoort een literatuurmap.

Doelen van de GEO

De doelen die voor de GEO zijn geformuleerd zijn de volgende:

 • Inzicht verwerven in eigen handelen
 • Grenzen en mogelijkheden herkennen van een organisatie
 • Agogische vaardigheden verwerven ten aanzien van het voeren van gesprekken en het omgaan met cliënten
 • Het (h)erkennen van de eigen grenzen
 • Inzicht verwerven in de eigen kwaliteiten en valkuilen
 • Reflectief vermogen ontwikkelen
 • Kennis van essentiële wetten uit het gezondheidsrecht
 • Inzicht verwerven in eigen verwachtingen, rol en taakopvatting ten aanzien van ervaringsdeskundigheid
 • Inzicht in het functioneren in een team en een organisatie
 • Inzicht in het werken in een ambulante organisatie, een kliniek of een instelling
 • Basaal vermogen tot intervisie

Het curriculum

Het curriculum beoogt zoveel mogelijk een koppeling te maken tussen kennis en vaardigheden.
Daarbij staat de dagelijkse praktijk van de ervaringdeskundige in een hulpverleningsteam zoals bv een FACT team centraal.
Het curriculum is opgedeeld in twee hoofdsecties.
In de eerste lessen wordt een basis gelegd ten aanzien van de agogische vaardigheden, inzicht verwerven in eigen talenten en valkuilen, kennis van wetten, grenzen van organisaties en het functioneren in een team vanuit het perspectief van de individuele werknemer (ervaringsdeskundige) en vanuit de rol in het team. Daarnaast zal een basis worden gelegd voor het reflecteren op het eigen handelen.
In het tweede deel worden aspecten uit de eerste lessen nader uitgediept.
De agogische vaardigheden zullen worden vergroot op het gebied van hoe de ervaringsdeskundige kan functioneren in een netwerk en wat dit voor gevolgen heeft voor de manier van handelen. Vragen als hoe ga ik om met behoeften van cliënten en hoe bepaal ik in hoeverre deze realistisch zijn, zullen aan bod komen. Daarnaast zal worden ingegaan op zelfzorg en zelfhulp en sociale activering in brede zin. De organisatie zal nader worden uitgediept door in te gaan op het werken in een kliniek en een ambulante organisatie. Het werken aan vermaatschappelijking zal hierbij worden betrokken. Het reflecteren op het eigen handelen en inzicht in eigen talenten en valkuilen zal worden uitgediept door middel van een case study (gevalsstudie), kritische analyse van een praktijksituatie en presentatie over jouw persoonlijke ontwikkeling en leerpunten.

Tijdsbelasting

De tijdsbelasting per week is 10 uur. Dit behelst zowel de lessen als de voorbereiding van de lessen. De geschatte belasting per week van 10 uur is een algemene inschatting en is sterk afhankelijk van de voorkennis van de deelnemer.

Docenten

De kerndocenten van de opleiding zijn Elisa Passavanti van de HvA, Saskia van Dorp van IGPB training en coaching en Harrie van Haaster van IGPB.

Bij goed gevolg ontvangen de deelnemers een certificaat van de HvA waarin is aangegeven welke competenties zijn verworven.

De kosten

De kosten van de opleiding (voor 2019) zijn: € 1.675,- incl. 21 % BTW en lesmateriaal.

Volgende startdatum:  X februari 2019

(bij voldoende aanmeldingen)

Informatie

Voor meer innformatie kunt u bellen met:
IGPB, Harrie van Haaster, 06 - 25 41 73 67 of
IGPB training en coaching, Saskia van Dorp, 06 - 50 57 96 57
e-mail: igpb@igpb.nl 020 620 47 41

Klik op een kopje om het onderwerp uit te klappen

Rooster+

Rooster GEO opleiding februari 2018 - juni 2018

Les

Datum

Docent

Onderwerp

Introductiedag

7 Februari

Kerndocenten

Kennismaking en introductie over het programma van de GEO

Les 1

14 Februari

IGPB Harrie van Haaster

+Ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis
+Uitleg van de casestudy

Les 2

21 Februari

HVA Elisa Passavanti

Agogische benaderingen: gesprekstechnieken en actief luisteren (LSD)

 

22 Februari

Vrij

 

Voorjaarsvakantie

Les 3

7 Maart

Saskia van Dorp

+De individueel, vraaggerichte benadering (IVB)

Les 4

14 Maart

HVA Elisa Passavanti

Gesprekstechnieken in omgaan met 'moeilijke mensen'

Les 5

21 Maart

Anke Fokkens

+Geweldloze communicatie

Les 6

28 Maart

Anke Fokkens

+Werken in team en teamrollen

Les 7

4 april

IGPB Saskia van Dorp en Harrie van Haaster

+Presentatie van de casestudy in de portfolio groepen
+Informatie over doelverslag

Opdracht: reflectie n.a.v. de feedback op casestudy inleveren bij portfoliodocenten op 19 april

Les 8

11 April

IGPB Harrie van Haaster

+Instituties, kwaliteitssystemen en bejegening

Les 9

18 April

IGPB Harrie en ervaringswerker

Dwang en drang, hoe ga je als ervaringsdeskundige om met cliënten die te maken hebben met dwang en drang

Les 10

25 April

Raymond Brockotter

+Werken in de (ambulante) zorg als ervaringswerker
+Inleveren reflectie op casestudy

 

2 Mei

vrij

Mei vakantie

Praktijkbegeleiding
In de periode mei/juni hebben de cursisten de gelegenheid om aan de hand van hun doelverslag en de beoordeling daarvan praktijkbegeleiding aan te vragen van de kerndocenten ter voorbereiding van de eindpresentatie

Les 11

9 Mei

HvA Elisa Passavanti

+Intervisiemethode
+Oefenen intervisie
+Inleveren doelverslag

Les 12

16 Mei

IGPB Saskia van Dorp

+Werken met het kernkwadrant

Les 13

17 Mei

IGPB Harrie van Haaster en Saskia van Dorp

+Voorbespreking van de eindpresentaties in twee groepen

Les 14

23 Mei

IGPB Harrie van Haaster

+Voorwerk: hoe ondersteun ik cliënten in hun weg naar ervaringsdeskundigheid

Les 15

30 Mei

HvA Elisa Passavanti

+Empowerment en herstel

Les 16

6 Juni

Kerndocenten

Eindpresentaties

Les 17

13 Juni

Kerndocenten

+Voortzetting eindpresentaties en afsluiting met uitreiking certificaat

sluiten
Toetsing +

Toetsing

De GEO opleiding is zo opgezet dat er een duidelijke toetsing plaatsvindt. De toetsing bestaat uit drie onderdelen:

 1. Case study
 2. Doelverslag
 3. Eindpresentatie (portfolio)

Casestudy

In de casestudy bespreekt de student mondeling een situatie met een cliënt met wie hij of zij werkt of een situatie met iemand uit het netwerk van die cliënt of een instantie of een situatie in het team waarin hij of zij werkt. De situatie wordt concreet verteld en de student vertelt eveneens hoe hij of zij in deze situatie gehandeld heeft en hoe daar door anderen in die situatie op gereageerd is. Vervolgens wordt van de student verwacht dat hij/zij deze casus in verband brengt met enige leerstof die tijdens de voorafgaande lessen behandeld is en dat hij/zij daarover reflecteert. De presentatie wordt afgesloten met een duidelijke vraag cq probleemstelling die vervolgens besproken wordt met de groep.
Van de groep wordt verwacht dat zij vanuit eigen ervaringen reageren en eventuele alternatieve manieren van handelen aandragen. Van de student die de casestudy heeft gepresenteerd wordt verwacht dat hij goed luistert naar de feedback uit de groep en dat hij/zij daarop antwoord.
Het verslag van de case study wordt beoordeeld op:

 1. Mate van integratie van kennis, vaardigheden en attitude
 2. Mate waarin de praktijk aan de leerstof (kennis, vaardigheden en attitude)  wordt  gekoppeld
 3. Mate van inzicht in eigen handelen
 4. De mate waarin de student in staat is om verbeteringen of alternatieven ten aanzien van het eigen handelen kan bedenken.
 5. Opbouw en vorm van het verslag

Het doelverslag

Een doelverslag is een schriftelijk verslag van de student over zijn/haar eigen verbeterdoelen. Het doelverslag verschilt van de cases study doordat zij primair de persoonlijke ontwikkeling en het inzicht in eigen handelen centraal stelt.
De toets beoogt te meten in hoeverre de student in staat is te reflecteren op het eigen handelen en in hoeverre hij/zij inzicht heeft in de eigen manier van handelen. Het doelverslag is een kritische analyse van een situatie uit de praktijk gekoppeld aan een sterkte/zwakte analyse. De gekozen situatie moet door de studenten kritisch worden geanalyseerd waarbij de student reflecteert op zijn eigen handelen. Op grond van deze analyse worden door de student alternatieven handelingen en verbeterpunten voor het eigen handelen uitgewerkt. Het doelverslag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Mate van integratie van kennis, vaardigheden en attitude
 • Mate waarin de praktijk aan de leerstof (kennis, vaardigheden en attitude) wordt  gekoppeld
 • Mate van inzicht in eigen handelen
 • Inzicht in eigen beperkingen en valkuilen
 • Verbeteringen t.a.v. het eigen handelen
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Opbouw en vorm van het verslag

De eindpresentatie

De presentatie van de portfolio is gebaseerd op producten die deel uitmaken van de portfolio. Deze producten kunnen worden gebruikt om tijdens de presentatie te duiden hoe jij jezelf ontwikkeld hebt en op welke terreinen. De eindpresentatie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Mate van integratie van de kennis, vaardigheden en attitude
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Mate van zelfkennis ten aanzien van eigen talenten, valkuilen en beperkingen
 • Zelfreflectie
 • Mate van inzicht in het eigen handelen
sluiten
Certificaat +

Certificaat

De deelnemers krijgen aan het eind van de cursus een certificaat waarop staat dat zij de GEO met goed gevolg hebben afgerond. Daarvoor is het noodzakelijk dat de deelnemer in principe alle lessen heeft gevolgd en de drie toetsingen met een voldoende heeft gemaakt. Maximaal mag een deelnemer twee lessen missen.

Op het certificaat staat aangegeven wanneer de deelnemer de GEO heeft gevolgd. Verder staat de tijdsinvestering genoemd en zijn de onderwerpen benoemd die behandeld zijn.

Het certificaat heeft geen wettelijke status. Het is ondertekend door de opleidingscoördinator van Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Hogeschool van Amsterdam en door de directeur van het IGPB. In de praktijk blijkt dat werkgevers veel waarde hechten aan het certificaat.

sluiten
Inschrijven +

Inschrijfformulier

In februari 2019 gaat er weer een GEO opleiding van start. Bij voldoende inschrijving kan er ook een GEO opleiding in het najaar beginnen.
Voor een inschrijfformulier klik hier.

Voor de informatiefolder (februari 2019) klikt U hier.

sluiten