Training bejegening

Respectvolle bejegening is een van de belangrijkste wensen van cliënten in de hulpverlening. Het betekent dat dat cliënten vraaggericht benaderd worden door de hulpverlening en dat de hulpverlening vraaggstuurd is. Goede bejegening betekent dat er een goede samenwerking is tussen hulpverleners en cliënten en dat cliënten een eigen constructieve rol kunnen hebben en dat hun eigen verantwoordelijkheid ruimte krijgt.
Het IGPB biedt trainingen aan aan teams en organisaties die zich deze werkwijze eigen willen maken.

Klik op een kopje om het onderwerp uit te klappen

Voorbeeld +

Voorbeeld van een trainingsopzet

Het doel van de training is om het personeel, bestaande uit woonbegeleiders, ziekenverzorgers en assistenten welzijn, te trainen in een vraaggerichte benadering en cliëntgerichte bejegening van de bewoners. Dat betekent dat begeleiders in hun contacten met bewoners proberen aan te sluiten bij de wensen en doelen van de bewoners, dat ze in de taal spreken van de bewoners, dat ze steeds in het achterhoofd hebben wat de ervaringswereld is van elk van de bewoners en dat ze vanuit die basishouding zodanig communiceren met de bewoners dat die zich gehoord en ondersteund weten, en zich uitgenodigd voelen om hun behoeften aan steun te uiten.

Het programma

1) Kennismaking

De kennismaking doen we aan de hand van een oefening waarin ieder iets laat zien over zijn of haar kwaliteiten. Een ervaringsdeskundige zal iets vertellen van zijn ervaringen met wonen in een RIBW.

2) Verantwoordelijkheden delen met bewoners.

Aan de hand van een oefening creëren we ervaringen met het geven van verantwoordelijkheden aan bewoners.

3) Omgaan met conflicten en spanningen met bewoners

Aan de hand van de oefening "er komt iemand binnen die onrust maakt" onderzoeken we de variatie van aan verschillende rollen verbonden reacties.

4) Omgaan met gerenzen tussen privé en werk.

Met een rollenspel verkennen we grenzen en wenselijkheden. We discussiëren over de wenselijkheid om granzen danwel strakker te maken of juist op te rekken.

5) Afsluiting met evaluatie

Werkwijze tijdens de training

Tijdens de training werken we in principe met de hele groep. Van de deelnemers wordt een actieve rol verwacht tijdens de verschillende oefeningen en rollenspelen. Na afloop van een oefening spreken we telkens na om van de ervaringen te leren.

De leiding van de training is in handen van een senior van het IGPB. Een ervaringsdeskundige zal in de verschillende onderdelen een rol vervullen door vanuit het cliëntenperspectief commentaar te geven. In de oefeningen zal hij/zij ook actief deelnemen.

sluiten
Certificaat +
De deelnemers van een training ontvangen aan het eind van de training een certificaat waarop staat dat zij een training gevolgd hebben. Op het certificaat staat hoeveel tijd de training in beslag nam en wanneer die gevolgd werd. Verder staan de vaardigheden en competenties vermeld die tijdens de training werden geoefend.sluiten
Offerte +
Als uw organisatie geinteresseerd is in een training bejegening kunt u contact opnemen met Harrie van Haaster. Hij zal dan een afspraak met u maken waarin de doelstellingen en de randvoorwaarden van de training worden besproken. Op basis daarvan wordt een offerte gemaakt die aan u opgestuurd wordt. Eventueel kunnen daarna nog aanpassingen gemaakt worden alvorens een definitieve offerte wordt aangeboden.sluiten